Want to learn

วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี
808 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ "
2691 ผู้เข้าชม
สำหรับ Workshop Series SE101 ที่ผ่านมาทั้งหมด 12 บทเรียนนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้และเครือข่าย ประกอบกับความพยายาม ขยัน อดทน และมุ่งมั่นในความต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้เหล่...
911 ผู้เข้าชม
ความรักเกิดจากคนเดียว สองคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งเราไม่สามารถไปตีกรอบหรือให้คำจำกัดความหมายว่าจะต้องออกมาเป็นรูปแบบไหน อย่างไร ความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ แต่มันมักจะมาพร้อมกับความทุกข์ การเสียสละ
1237 ผู้เข้าชม
ใครที่กำลังสนใจจะสร้างกิจการเพื่อสังคม แต่ยังไม่แน่ใจว่าสามารถสร้างกิจการที่ตอบโจทย์สังคมได้ทางใดบ้าง ลองมาทำความรู้จัก 6 วิธีการที่กิจการเพื่อสังคมใช้ในการสร้างและส่งมอบคุณค่าดีๆให้แก่สังคมกัน
2294 ผู้เข้าชม
บทความนี้จะกล่าวถึงมาตรการทางภาษีสำหรับกิจการเพื่อสังคมที่ได้ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (พ.ร.ฎ.ฯ)
6448 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16256