ImpactViewfinder

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จัดทำโดย สฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ
1711 ผู้เข้าชม
ผู้เขียน : คุณชัชรพล เพ็ญโฉม เนื้อหา : ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
240 ผู้เข้าชม
รายงานเรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดรวบรวมเพื่อเผยแพร่สำหรับประโยชน์สาธารณะชนสืบไป
751 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  9580