ImpactViewfinder

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
237 ผู้เข้าชม
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความสับสนต่อการนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร
236 ผู้เข้าชม
โดย ทีมงานจาก d.school มหาวิทยาลัย Standford ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิริยา วิจิตรวาทการ
129 ผู้เข้าชม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยใช้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นกรณีศึกษา
1228 ผู้เข้าชม
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร และความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศ
922 ผู้เข้าชม
เป็นผลงานการวิจัยของนายสุชาติ เอกไพฑูรย์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในบริบทของประเทศไทย...
1156 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  9579