SIA & SROI

แนะนำหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ Design for Social Impact Guide และ Design for Social Impact Workbook ผลงานของบริษัท IDEO โดยการสนับสนุนของ The Rockefeller Foundation
273 ผู้เข้าชม
แนะนำหนังสือ Theory of Change เขียนโดย Patricia Rogers เป็นหนึ่งในวิธีการหา Impact Evaluation จัดทำโดย unicef
241 ผู้เข้าชม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยใช้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นกรณีศึกษา
1237 ผู้เข้าชม
เป็นผลงานการวิจัยของนายสุชาติ เอกไพฑูรย์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในบริบทของประเทศไทย...
1166 ผู้เข้าชม
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการประเมินผลลัพท์ทางสังคมและการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จัดทำโดย สฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ
1720 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  3081