Impact Program

SET SE 102 : “Find Your WHY with LEGO SERIOUS PLAY”

ประเดิมคลาสแรกของปี เวิร์กชอปด้วย กระบวนการ “Find Your WHY with LEGO SERIOUS PLAY”
461 ผู้เข้าชม

Set social impact Tips - โค้ชยุ้ย

"เราควรมีความเพียร พัฒนาและให้โอกาสกับตัวเองและผู้อื่น อย่าท้อถอย เชื่อมั่นเสมอว่า พัฒนาได้จริง" คุณภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ (โค้ชยุ้ย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ICN : บมจ. อิ...
6 ผู้เข้าชม

Set social impact Tips - โค้ชตี้

“ สิ่งที่เราทำไม่ได้ ไม่มีอยู่จริง ” คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ (โค้ชตี้) กรรมการบริหาร ZIGA : บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น COACH จิตอาสาในโครงการ SET Social Impact Gym 2020 #SETSocialImpactGym2...
22 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Tips - โค้ชเมธ

“คนที่ทำงานแบบ ไม่แสวงหากำไรอย่างเดียว จะเครียดน้อยกว่าคนอื่น เพราะเขาทำงานเพื่อสังคม ทำเพื่อส่วนรวม เขาทำความดีอยู่” คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล (โค้ชเมธ) ประธานคณะกรรมการ MOONG : บมจ. มุ่งพ...
8 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2020 - สัมภาษณ์ข่าวนาทีลงทุน

โครงการ SET Social Impact Gym 2020 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(maiA) ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจิตอาสา ที่จะร่วมกันเ...
28 ผู้เข้าชม

เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym 2020”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym 2020” ภายใต้แนวคิด Idea-to-I done โครงการที่มุ่งมั่นพัฒนา ผู้ประกอบธุร...
28 ผู้เข้าชม

งานแถลงข่าว โครงการ "SET Social Impact Gym 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ "SET Social Impact Gym 2020” มุ่งพัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงกา...
48 ผู้เข้าชม

SET Social Impact TIPS

“อนาคตธุรกิจต้องปรับตัว เพราะต่อไปเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมจะเข้าไปอยู่ในผลประกอบการด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สนใจแค่เรื่องกำไรอย่างเดียว แต่จะมองเรื่อง EBIDA เทียบกับ ปริมาณการปล่อย...
22 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม สู่สถาบันการศึกษาในภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตร "Train the Trainers and Team Based Teaching" ภายใต้โครงการ "SET Social Impact SE101@University" โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ต...
29 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  628