Impact Program

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การเข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง "SET SE102" ปี 2020
413 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำ...
3073 ผู้เข้าชม
ประเดิมคลาสแรกของปี เวิร์กชอปด้วย กระบวนการ “Find Your WHY with LEGO SERIOUS PLAY”
399 ผู้เข้าชม
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
466 ผู้เข้าชม
คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากใบสมัคร จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
541 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  117