บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งสูการเป็น '' The Green Rubber Company"

สินค้าและบริการ:

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่เราดำเนินงานด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญกับทุกก้าวของการ เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่าน โครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆ ด้วยความใส่ใจ เรามุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานซึ่งเสมือนครอบครัวศรีตรังของเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมยางพาราที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลย์ในทั้ง 3 ด้าน คือ Environment (ด้านสิ่งแวดล้อม) : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท Social (ด้านสังคม) : การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน Governance (ด้านธรรมาภิบาล): การดำเนินธุรกิจตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
022074500 ต่อ 3811

Website:
http://

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม