Impact News

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect สนับสนุนงบประมาณการปลูกและดู...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้อง...
0 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม...
28 ผู้เข้าชม

​ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม ในช่วงวิกฤตโควิด นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ซึ่งได้รับการเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโครงการ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SET Social Impact Day 2019

.
17685 ผู้เข้าชม

“ทอ Greater – Together”

ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
620 ผู้เข้าชม

ประกาศ SE102

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
1133 ผู้เข้าชม

โครงการ “Library: Care the Bear”

“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
676 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Roundtable 2019

เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้าง...
743 ผู้เข้าชม

SE Online!

เปิดแล้ว ยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www .....
753 ผู้เข้าชม