Impact News

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Green Economy: Next growth and survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation ...
634 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
28 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่าย ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมบริเวณชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงสินค้าในงานมหกรรมเชื่อมความพันธ์ไทย -มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ Co- creation เมื่อวันที่ 1 ธันว...
0 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
224 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Climate Crisis: Time to Reduce” เพื่อดึงรั้งนาฬิกาแห่งหายนะของสิ่งแวดล้อม ให้หมุนกลับสู่สมดุล และร่วมเชิดชูองค์กรภาคธุรกิจ ภาคสังคม ที่เป็นแนวร่วมนักลด “ลด-เพื่อ-โ...
709 ผู้เข้าชม

Impact Articles

การปรับตัวจากผลกระทบด้านวิกฤติสภาพอากาศ

การปรับตัวจากผลกระทบด้านวิกฤติสภาพอากาศ
1913 ผู้เข้าชม

LAND USE: การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มนุษย์ได้ประโยชน์ ธรรมชาติเสียประโยชน์

LAND USE: การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มนุษย์ได้ประโยชน์ ธรรมชาติเสียประโยชน์
5137 ผู้เข้าชม

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2256 ผู้เข้าชม

หยุดพลังงานสิ้นเปลือง ยกระดับพลังงานหมุนเวียนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

หยุด"พลังงานสิ้นเปลือง" ยกระดับ"พลังงานหมุนเวียน" มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
1911 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย
2787 ผู้เข้าชม

ร่วมติดตาม... นับถอยหลังประชุม COP26

COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC ที่มีการลงนามตั้งแต่ปี 1992 เพื่อหารือแนวทางที่แต่ละประเทศจะรับมือกับปัญหาการเปลี...
5357 ผู้เข้าชม