Want to learn

ครั้งนี้มาพูดคุยกับ SE ที่ได้ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ ที่มีชื่อว่า Nok Hook
122 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้มาดูในหนึ่งในปัญหาเรื่องใหญ่ของไทยเรานั่นคือเรื่องของข้าว ...
117 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้พาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของผ้าไทย ในแบรนด์ SE ที่มีชื่อว่า ฑีตา
88 ผู้เข้าชม
การสร้างความคิดแบบ Craetive Thinking ที่จะสามารถนำมาใช้ในการต่อยอดความคิด ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
94 ผู้เข้าชม
ทำของเล่นเด็กโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นดีๆ
98 ผู้เข้าชม
การจัดทำธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่พึ่งพาเพียงแค่เงินบริจาค ถึงจะสามารถทำองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความยั่งยืนได้
96 ผู้เข้าชม
การทอผ้าในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงไป ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์เอาไว้ อาจทำให้ผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหายไป...
151 ผู้เข้าชม
ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาแก้ปัญหาโรค NDC เหล่านี้
84 ผู้เข้าชม
Trawell ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกรุงเทพฯ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
79 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  6936