มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง Foundation for Pha-pang Community Development เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ประเภทกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ประสานความความร่วมมือในการมีส่วนร่วม Public Participation ของเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลผาปัง และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการร่วมสร้างปัญญาปฏิบัติศึกษา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองจากฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม Creating Shared Values: CSV เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขภาพในตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง Foundation for Pha-pang Community Development เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ประเภทกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ประสานความความร่วมมือในการมีส่วนร่วม Public Participation ของเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลผาปัง และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการร่วมสร้างปัญญาปฏิบัติศึกษา ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองจากฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม Creating Shared Values: CSV เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขภาพในตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ตำบลผาปัง เป็นตำบลเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอย่างโดดเดี่ยว และเป็นทางตันที่ไม่อาจเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อจะผ่านไปยังอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนได้ทั้งที่อยู่คนละฟากของภูเขา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ดอยอานม้า” และ “ดอยหลวง” ขุนเขาทั้งสองลูกนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของผาปังและเชื่อกันว่า เหตุที่ชื่อผาปังก็สืบเนื่องมาจากขุนเขาที่เป็นภูเขาหิน เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากเหตูแผ่นดินไหวหรือฝนตกซะพื้นดินมากๆ จึงทำให้หินกร่อนและเมื่อถูกกัดเซาะนานวันเข้าจึงได้"พัง"ทะลายลงมา (ปัง เป็นภาษาคำเมือง หมายถึง พัง) ตำบลผาปัง มี 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านนาริน หมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นอุดม มีประชากรรวมทั้งตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,106 คน(ข้อมูลอ้าง 2559) สภาพภูมิอากาศในตำบลผาปังเป็นพื้นที่ต้นน้ำ แต่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งที่มีการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้งน้ำ ขาดที่ดินทำกิน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขาดการบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง ขาดโอกาสการพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่น จึงทำให้"คน" ในตำบลผาปัง เกิดแนวคิด "พึ่งพาตนเอง"

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

จากปัญหาชุมชน การพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง และขาดโอกาส มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจของ “คณะกรรมการพัฒนาชุมชนตำบลผาปัง” และแบ่งการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพซึ่งประกอบด้วย 6 แผนยุทธศาสตร์ กว่า 12 ปีของการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง ปัจจุบันได้พัฒนา ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 18 กลุ่มในรูปแบบ “วิสาหกิจกิจการเพื่อสังคม Social enterprise” โดยมี”มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง” เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเอง เป็นแผนงานเศรษฐกิจที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทบทวนกระบวนการคิดในการพี่งพาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่า การเกษตร พลังงานชุมชน โดยมีเป้าหมาย 5 ด้านได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการให้ชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมในชุมชนผาปังสามารถก้าวไปให้ถึงความสามารถการพัฒนาคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
การดำเนินงานสร้างคนคุณธรรม วัฒนธรรมมีชีวิต ของคณะกรรมการชุมชน จะแบ่งหน้าที่ และบริหารจัดการเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่การดำเนินงานขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย เ...

อ่านต่อ...

การพัฒนาบุคลากรในตำบลผาปัง มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะพึงตระหนักเสมอว่า ความสำเร็จของแผนงานกิจกรรมไม่สามารถจะประสบผลสำเร็จได้ ถ้าบุคลากรในชุมชนไม่มีความรู้เพียงพอ ต่อการพัฒนาขับเคลื่อนกลไก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในตำบลผาปัง จะดำเนินกิจการปัญญาปฏิบัติศึกษาในรูปแบบการแลกหเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing
การบริหารจัดการที่ดินทำกิน และทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้กฎหมาย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนตำบลผาปังได้กำหนดเป็นแผนงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้"คน" กับป่า" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา มีการจัดการที่ดินก...

อ่านต่อ...

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

การพัฒนาชุมชนผาปัง ตั้งแต่ปี 2547 - 2559 ได้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพ ในชุมชนผาปังในทางสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเสร็จตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 72 โดยสรุปได้ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ อาทิ ผลิตถ่านไผ่ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง Bamboo Activated Charcoal การผลิตเยื่อไผ่ภาชนะไปโอ การผลิตนวัตกรรม Syngas พลังงานชุมชน และการขยายผลต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจชุมชน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่า ที่ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ก้าวสู่กันพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ต่อปี 2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในตำบลผาปัง มีระบบจัดการ และภูมิคุ้มกันทางสังคมคุณธรรม จริยธรรมชุมชน มีการสืบสาน การเรียนรู้ทั้งในระบบจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัย เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เยาวชนได้รับการยอมรับ และมีความตระหนักเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ต่อปี 3) การเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อม ในตำบลผาปัง มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ ในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเองจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ดูแลรักษาป่า และมีทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี (ปัจจุบันมีป่าชุมชน 24,451 ไร่) มีข้อมูลลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 90 ต่อปี 4) การจัดการสุขภาพชุมชน ในตำบลผาปัง มีการจัดการสุขภาพในรูปแบบ"ธนาคารความดี"ไม่มีใข้เลือดออกติดต่อกัน 15 ปี มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกาย สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพชุมชน สามารถป้องกันโรค ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ผู้สูงอายุชุมชนตำบลผาปัง ได้พัฒนาโคมไฟจากไม้ไผ่ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้นักท่องเทียวที่จะเปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2560
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บริษัท Local alike จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังร่วมกันออกแบบประเมินผลศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผาปัง ที่จะดำเนินการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560
ผู้เข้าชม  2946