บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นบุคลากรและกระบวนการอันเป็นผลให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นบุคลากรและกระบวนการอันเป็นผลให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า ไอวีแอล เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีภาระหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ ไอวีแอล มีวัตถุประสงค์ที่จะ ช่วยเหลือสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ให้การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้เป็น ไปตามมาตรฐานสากล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากบริษัทฯ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
เราไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจ แต่เรายังมีบทบาทในฐานะหนึ่งในสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเราจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานภายนอกองค์กร ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามีการแสดงถึงความรับผิดชอบและคำมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจ การดำเนินงานและพนักงานของเรา

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1966