บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งสูการเป็น '' The Green Rubber Company"
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งสูการเป็น '' The Green Rubber Company"

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความเป็น “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่ายให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การใช้กลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆ กับการสร้างอาชีพพัฒนาสังคมและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านโครงการต่างๆและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอค์กร
รายงานความยั่งยืน ปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่เราดำเนินงานด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญกับทุกก้าวของการ เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่าน โครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆ ด้วยความใส่ใจ เรามุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานซึ่งเสมือนครอบครัวศรีตรังของเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมยางพาราที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลย์ในทั้ง 3 ด้าน คือ Environment (ด้านสิ่งแวดล้อม) : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท Social (ด้านสังคม) : การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน Governance (ด้านธรรมาภิบาล): การดำเนินธุรกิจตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุด ห้องน้ำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์กีฬา ทาสีสนามกีฬา จัดทำชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้าตู้หนังสือจากวัสดุไม่ใช้แ...

อ่านต่อ...

เพื่อปลูกพืชกินได้ เช่น ต้นแค ต้นขี้เหล็ก ตามทางเดินเข้าหมู่บ้าน และ รอบแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถเป็นอาหารให้กับชุมชนได้ เช่นบมจ.ศรีตรัง สาขาสิเกา และ สาขากาฬสินธุ์
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพื่อให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการกรีดยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกใหม่และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างอาชีพการทำ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ยางธรรมชาติและถุงมือยาง
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2685