บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

-ร่วมทาง ก้าวข้าม เพื่อสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีกว่า-

เราเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

และเพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวช

สินค้าและบริการ:

สินค้าของเราเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อสนับสนุนให้เขามีงานทำ มีชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผู้ป่วยจิตเวช

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ผู้ป่วยจิตเวชมีงานทำ มีรายได้ มีชีวิตที่มีความหมายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นการแก้ไขปัญหาจิตเวชอย่างยั่งยืน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
0886432000

Email:
livingsethailand@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : Living Together/สร้างอาชีพ สร้างชีวิต#1
ช่วงเวลา : 2021-08-01 - 2022-12-31
เงินทุน สนับสนุนคนพิการทางจิต 30 คน ฝึกอาชีพตามมาตรา 35 จำนวน 120,000 บาท/คน รวม 3,600,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ สินค้าจากการฝึกอาชีพที่สร้างสรรค์โดยคนพิการทางจิตสังคม เช่น เบเกอรี งานศิลปะหัตถกรรม ของชำร่วย สินค้าออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับองค์กร และเซ็ทของขวัญ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำอาหารกล่อง เบเกอรี เกษตรกรรม การตลาดและธุรกิจ
อื่นๆ ในการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม ต้องการความร่วมมือและสนับสนุนจากอาสาสมัครและพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจอาชีพ