บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มเปราะบาง

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Living) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถของสมาชิก และการพัฒนาเติบโตไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างมีคุณค่า

ลิฟวิ่ง ดำเนินงานบนแนวคิดของการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช เพื่อให้เป็นชีวิตที่มีความหมายแม้มีความพิการทางจิตสังคม เราจะเดินเคียงข้างสมาชิกไปบนเส้นทางสู่สุขภาวะ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เราเป็นองค์กรที่ไม่ปันผลให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลับคืนไปสนับสนุนการฟื้นฟู ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชทั้งผู้ป่วยและคนพิการทางจิตสังคม รวมกับครอบครัวของเขา นอกจากนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชและครอบครัว ได้รับการพัฒนาสุขภาวะ ลดการป่วยซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขมากขึ้น นอกจากนั้นได้ใช้ความสามารถและความสร้างสรรค์ทำงาน สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและจิตใจ ซึ่งทำให้รัฐประหยัดงบประมาณสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้สังคมเพิ่มขึ้น ทั้งบุคคลที่พัฒนาสุขภาวะแล้วนี้ได้กลายเป็นแหล่งความรู้เรื่องเส้นทางสู่สุขภาวะแก่เพื่อนร่วมทางกับโรคจิตเวชและนักศึกษาและนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0886432000

Email:
livingsethailand@gmail.com

Facebook:
LivingSE

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : Living Recovery Center
ช่วงเวลา : 2021-01-01 - 2021-12-31
เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ การ์ด กระเป๋าผ้า เครื่องเขียน ภาชนะ เครื่องหอม ผ้าพันคอ หน้ากากผ้า หมวก เซรามิก ภาพวาด เบเกอรี่ สินค้าเกษตร หนังสือ เซ็ทของขวัญ และอื่นๆ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง วิทยากรสอนศิลปะบำบัด วิทยากรด้านการตลาดหรือด้านการจัดจำหน่าย เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
อื่นๆ