บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือให้บุตร-ธิดาของพนักงานมีการศึกษาดียิ่งขึ้นบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และว...

อ่านต่อ...

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพทางการเกษตรที่กลุ่มอาชีพของชุมชนสนใจ เช่นโครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะไร้มลพิษ
บริษัทได้ดำเนินโครงการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โดยน้ำพันธ์กล้าไม้ที่เพาะชำเอง จำนวน 500 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 12 ฝาย ต่อจากฝายที่สร้างไว้ครั้งก่อน ณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9
บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษั...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/setsociali/domains/setsocialimpact.com/public_html/app/view/set/company/profile.htm on line 350
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1445