บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

-ร่วมทาง ก้าวข้าม เพื่อสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีกว่า-

เราเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

และเพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวช

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

-ร่วมทาง ก้าวข้าม เพื่อสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีกว่า-

เราเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

และเพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวช

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ผู้ป่วยจิตเวช

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ผู้ป่วยจิตเวชมีงานทำ มีรายได้ มีชีวิตที่มีความหมายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นการแก้ไขปัญหาจิตเวชอย่างยั่งยืน

Living ร่วมกับเครือข่ายจัดการอบรมอาชีพ การทำเบเกอรี่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีประเด็นท้าทายทางสุขภาพจิตได้ฟื้นทักษะการทำงาน หลังจากที่ปัญหาสุขภาพจิตได้ลิดรอนโอกาสการทำงาน เพื่อให้เขากลับมาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ได้ทำงานเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม
Living จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดด้วยความร่วมมือของนักศิลปะบำบัดจิตอาสา เพื่อผู้มีประเด็นท้าทายทางสุขภาพจิตจะได้เรียนรู้จักตนเอง ทำงานกับประเด็นของตนเองอย่างอ่อนโยน และได้เยียวยาด้วยความรู้ ความเข้าใจใหม่
สติ๊กเกอร์หลากสี เป็นตัวแทนของความหลากหลายของคนในสังคม แม้มีความเปราะบาง แตกต่าง หรือความพิเศษอื่นใด สุขภาวะที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งแรงเฉพาะตัว แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาจิตเวชของสังคมไทยกับโครงการ Living Together โดยสนับสนุนการฝึกอาชีพของคนพิการทางจิตสังคมตามมาตรา 35 เพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม(inclusion)

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0886432000
Email: livingsethailand@gmail.com
Website: http://www.livingth.org
Facebook: Living Recovery Center

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน สนับสนุนคนพิการทางจิต 30 คน ฝึกอาชีพตามมาตรา 35 จำนวน 120,000 บาท/คน รวม 3,600,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ สินค้าจากการฝึกอาชีพที่สร้างสรรค์โดยคนพิการทางจิตสังคม เช่น เบเกอรี งานศิลปะหัตถกรรม ของชำร่วย สินค้าออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับองค์กร และเซ็ทของขวัญ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำอาหารกล่อง เบเกอรี เกษตรกรรม การตลาดและธุรกิจ
อื่นๆ ในการฝึกอาชีพคนพิการทางจิตสังคม ต้องการความร่วมมือและสนับสนุนจากอาสาสมัครและพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจอาชีพ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ถ้าท่านคือองค์กรหรือบริษัทที่มีพนักงานเกิน 100 คน ท่านสามารถจ้างงานผู้พิการทางจิตสังคม ได้ในอัตราส่วน 100 คน : 1 คน โดยให้การสนับสนุนผ่านมาตรา 35 ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ "โอกาส" มีงานทำ ได้รับการฟื้นฟูสุขภาวะ และทักษะการทำงาน สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ เราขอเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงโอกาสที่ได้รับจากท่าน...สู่ผู้ป่วยจิตเวช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อาคาร 341 ถนนบอนด์สตรีท ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 Email: livingsethailand@gmail.com โทรศัพท์ 088-643-2000
โครงการอบรมสำหรับผู้พิการทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เข้าชม  4297