ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ:

บริการ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้มั่นคง ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:

Email:

Website:

Facebook:

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

-

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)


ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมเพื่อสังคม/ โครงการกิจกรรม