ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ:

บริการ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

สินค้าและบริการ:

พันธกิจงานด้านการช่วยเหลือสังคมขององค์กรท่าน (in-process CSR):

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นกลไกและช่องทางการระดมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและความสามารถที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :

องค์กรพร้อมสนับสนุนภาคสังคม:

พร้อมให้การสนับสนุน


เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม