องค์กรภาคธุรกิจ

ImpactBiz

ภาคธุรกิจ

พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวที่ธุรกิจทำงานเชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา ร่วมดูแลและรับผิดชอบ ในมิติต่าง ๆ อีกมุมความจริง นอกเหนือจากธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกแรงบันดาลใจ ที่กระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การส่งต่อแนวคิดในการสร้าง Impact ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การหวังผลลัพธ์เป็นความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าผลกำไรระยะสั้น
"

กองทุนรวมคนไทยใจดี

คนทั่วไปมักเชื่อว่าธุรกิจภาคการเงินการลงทุนมุ่งแต่แสวงหาความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนอยู่ห่างไกลจากงานเพื่อสังคม แต่เราเชื่อว่าธุรกิจทุกภาคส่วน ต่างมีภูมิความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งนำมาแปรเป็น “เครื่องมือ” เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคสังคมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ในภาคธุรกิจจัดการกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน “กองทุนรวมคนไทยใจดี” จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้
กองทุนรวมคนไทยใจดี
คนทั่วไปมักเชื่อว่าธุรกิจภาคการเงินการลงทุนมุ่งแต่แสวงหาความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนอยู่ห่างไกลจากงานเพื่อสังคม แต่เราเชื่อว่าธุรกิจทุกภาคส่วน ต่างมีภูมิความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งนำมาแปรเป็น “เครื่องมือ” เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคสังคมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ในภาคธุรกิจจัดการกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน “กองทุนรวมคนไทยใจดี” จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้
1,407 ผู้เข้าชม

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานระดับโลก (World Class Standard) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เราจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการด้านอุปกรณ์แปรรูปพลังงานไฟฟ้า คุณภาพมาตรฐานระดับโลก (World Class Standard) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2,383 ผู้เข้าชม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)
4,780 ผู้เข้าชม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4,013 ผู้เข้าชม

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน เพื่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักการความโปร่งใส ได้มาตรฐาน เพื่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2,148 ผู้เข้าชม
175,771 ผู้เข้าชม