องค์กรภาคธุรกิจ

ImpactBiz

ภาคธุรกิจ

พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวที่ธุรกิจทำงานเชื่อมต่อกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา ร่วมดูแลและรับผิดชอบ ในมิติต่าง ๆ อีกมุมความจริง นอกเหนือจากธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร ที่สังคมอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกแรงบันดาลใจ ที่กระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การส่งต่อแนวคิดในการสร้าง Impact ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การหวังผลลัพธ์เป็นความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าผลกำไรระยะสั้น
"

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นที่จะใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยี
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นที่จะใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยี
1,814 ผู้เข้าชม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
2,618 ผู้เข้าชม

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และ พลังงานสะอาด ยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และ พลังงานสะอาด ยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม
2,112 ผู้เข้าชม
222,540 ผู้เข้าชม