องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัทฯเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบ 100% ซึ่งจะไม่จ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้น โดยกําไรของบริษัทที่ได้มาจากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดนนั้นจะนําไป สร้างประโยชน์สงู สดุ ให้กับสังคม โ ดยเรามีวิสัยทัศน์องค์กรคือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการ พร้อมคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน
บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
บริษัทฯเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบ 100% ซึ่งจะไม่จ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้น โดยกําไรของบริษัทที่ได้มาจากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดนนั้นจะนําไป สร้างประโยชน์สงู สดุ ให้กับสังคม โ ดยเรามีวิสัยทัศน์องค์กรคือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการ พร้อมคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน
20 ผู้เข้าชม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู่ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู่ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

401 ผู้เข้าชม
9,468 ผู้เข้าชม

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชน นำความรู้คู่การพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชน นำความรู้คู่การพัฒนา ให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

6,978 ผู้เข้าชม

โวลันทิสต์ : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

 

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ

  • ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ
  • ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ซึ่งจากการทำมา 10 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็กที่เหลือ “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 50 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

แต่เพราะเราต้องการช่วยเด็กให้ได้ครบทุกกลุ่ม เพื่อขยับไปยังเป้าที่ 2 

ซึ่งเด็กหลายคนก็ยังไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันเราก็พบว่าอาสาสมัครชาวไทยที่เก่งภาษาจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเด็กไทยเรา เพียงแค่เงื่อนไขเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

เราจึงคิดริเริ่มโครงการ Voluntour "Beyond the travel" ขึ้นมาบนพื้นฐานความสุข เพราะอยากให้เด็กมีภาพจำที่ดี และ มีความสุข เพื่อให้เขาได้กลับมาร่วมโครงการเราอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กคือตัวแทนของโลกอนาคต เมื่อเด็กเราสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้โอกาสของความเข้าใจกันย่อมมีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการค้า การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต่างมุ่งไปสู่การเลี้ยงชีพที่ดี สามารถหาเลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความยั่งยืนในสังคมได้ในที่สุด

ส่วนในเชิงคุณภาพ ภายในปี 2566 จะผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน โดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆ

และนอกจากนั้นด้วยทักษะในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ ธุรกิจเพื่อสังคม ทางเราจึงได้โอกาสในการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2563

The Voluntist (Volunteer English Bangkok) has been founded, more than 10 years ago, by the combined efforts of many foundations, most importantly the Thongtot foundation. We hold three goals in mind: bolstering education, creating simple language models for primary schoolers to learn, and for children to learn from native speakers, with the native speakers being tourists, who will teach in schools of 500 students or less (approximated 28,000 schools countrywide), and stay in specially-priced hotel rooms or homestays. Our current goals are encouraging children to speak English and finding inspirations for them to speak English. For 6 years, this worked exceptionally well, with the front students getting better grades and all students finding more courage to speak English to teachers. We have been in touch with over 50 schools and 100+ volunteer teachers. We want all kinds of children to improve in speaking English, but we saw that the children didn’t like learning in classrooms and found out many linguistically-talented Thai volunteers with timing conflicts, so we developed the “Voluntour: beyond the travel” campaign because we want children to enjoy learning English, and become volunteers themselves to spread the joy of learning English and promote the longevity of society.

Since 2018 , We set up the new approching method to help the village in rural area by using the volunteer work and our social business experience. We did the coaching work to 20+ villages then we created the new name of our organization from Volunteer English Bangkok to be Voluntist.

We are using VOLUNTOUR Idea to be the main concept to help many villages including NAN , Bang Ka Chao , Chai Nat , Bang Pa In , Kudee chin , etc.

PS : We will launch new version of VOLUNTOUR very soon. It will be the combination of the economic development and English skill development  :)

โวลันทิสต์  : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

 

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ

  • ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ
  • ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ซึ่งจากการทำมา 10 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็กที่เหลือ “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 50 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

แต่เพราะเราต้องการช่วยเด็กให้ได้ครบทุกกลุ่ม เพื่อขยับไปยังเป้าที่ 2 

ซึ่งเด็กหลายคนก็ยังไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันเราก็พบว่าอาสาสมัครชาวไทยที่เก่งภาษาจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเด็กไทยเรา เพียงแค่เงื่อนไขเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

เราจึงคิดริเริ่มโครงการ Voluntour "Beyond the travel" ขึ้นมาบนพื้นฐานความสุข เพราะอยากให้เด็กมีภาพจำที่ดี และ มีความสุข เพื่อให้เขาได้กลับมาร่วมโครงการเราอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กคือตัวแทนของโลกอนาคต เมื่อเด็กเราสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้โอกาสของความเข้าใจกันย่อมมีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการค้า การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต่างมุ่งไปสู่การเลี้ยงชีพที่ดี สามารถหาเลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความยั่งยืนในสังคมได้ในที่สุด

ส่วนในเชิงคุณภาพ ภายในปี 2566 จะผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน โดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆ

และนอกจากนั้นด้วยทักษะในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ ธุรกิจเพื่อสังคม ทางเราจึงได้โอกาสในการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2563

The Voluntist (Volunteer English Bangkok) has been founded, more than 10 years ago, by the combined efforts of many foundations, most importantly the Thongtot foundation. We hold three goals in mind: bolstering education, creating simple language models for primary schoolers to learn, and for children to learn from native speakers, with the native speakers being tourists, who will teach in schools of 500 students or less (approximated 28,000 schools countrywide), and stay in specially-priced hotel rooms or homestays. Our current goals are encouraging children to speak English and finding inspirations for them to speak English. For 6 years, this worked exceptionally well, with the front students getting better grades and all students finding more courage to speak English to teachers. We have been in touch with over 50 schools and 100+ volunteer teachers. We want all kinds of children to improve in speaking English, but we saw that the children didn’t like learning in classrooms and found out many linguistically-talented Thai volunteers with timing conflicts, so we developed the “Voluntour: beyond the travel” campaign because we want children to enjoy learning English, and become volunteers themselves to spread the joy of learning English and promote the longevity of society.

Since 2018 , We set up the new approching method to help the village in rural area by using the volunteer work and our social business experience. We did the coaching work to 20+ villages then we created the new name of our organization from Volunteer English Bangkok to be Voluntist.

We are using VOLUNTOUR Idea to be the main concept to help many villages including NAN , Bang Ka Chao , Chai Nat , Bang Pa In , Kudee chin , etc.

PS : We will launch new version of VOLUNTOUR very soon. It will be the combination of the economic development and English skill development  :)

2,543 ผู้เข้าชม
356,194 ผู้เข้าชม