องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

ภูคราม

“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข
ภูคราม
“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข
2,951 ผู้เข้าชม

กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง

จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้ โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้
กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง
จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้ โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้
1,260 ผู้เข้าชม

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

อย่าตัดโอกาสคนพิการ เพียงเพราะการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สะดวกดี... ทุกปีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 2,000 ล้านบาท ทำให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสมีอาชีพมีงานทำ วันนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี พร้อมอำนวยความสะดวกทุกบริษัทดำเนินการให้เงินทุกบาทที่เคยส่งกองทุนฯ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการโดยตรง เงินก้อนเดิมที่เคยถูกนำส่งกองทุนฯ เปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่น อันเป็นการขยายภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
อย่าตัดโอกาสคนพิการ เพียงเพราะการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สะดวกดี... ทุกปีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 2,000 ล้านบาท ทำให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสมีอาชีพมีงานทำ วันนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี พร้อมอำนวยความสะดวกทุกบริษัทดำเนินการให้เงินทุกบาทที่เคยส่งกองทุนฯ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการโดยตรง เงินก้อนเดิมที่เคยถูกนำส่งกองทุนฯ เปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่น อันเป็นการขยายภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง
2,523 ผู้เข้าชม

บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และพึ่งเงินบริจาคน้อยลง และสามารถหาเงินมาดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และพึ่งเงินบริจาคน้อยลง และสามารถหาเงินมาดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
2,979 ผู้เข้าชม

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay Food4Res
2,045 ผู้เข้าชม
153,464 ผู้เข้าชม