องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด

ธนพล ลัคนาวัฒน์ วิศวกรผู้มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยประสบกาณ์การทำงานกว่า10 ปีที่คลุกคลีกับวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และ งานด้านวิศวกรรมทั่วไป ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบทางวิศวกรรมพร้อมผลิตงานต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะมีสินค้าของบริษัทเอง เป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ Vision เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Mission มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้า เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยการกระจายผลิตภัณฑ์สู่สังคมในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้า 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 2. ออกแบบและผลิต ด้วยมาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเงื่อนไขของมาตรฐาน 3. ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และ มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่ภาครัฐกำหนด
พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด
ธนพล ลัคนาวัฒน์ วิศวกรผู้มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยประสบกาณ์การทำงานกว่า10 ปีที่คลุกคลีกับวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และ งานด้านวิศวกรรมทั่วไป ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบทางวิศวกรรมพร้อมผลิตงานต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะมีสินค้าของบริษัทเอง เป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ Vision เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Mission มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้า เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยการกระจายผลิตภัณฑ์สู่สังคมในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้า 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 2. ออกแบบและผลิต ด้วยมาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเงื่อนไขของมาตรฐาน 3. ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และ มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่ภาครัฐกำหนด
1,308 ผู้เข้าชม

แองเจิลไลฟ์

Healthcare Data Management, outside hospital
แองเจิลไลฟ์
Healthcare Data Management, outside hospital
900 ผู้เข้าชม

แองเจิลไลฟ์

Healthcare Data Management, outside hospital
แองเจิลไลฟ์
Healthcare Data Management, outside hospital
125 ผู้เข้าชม

เค้าเจ้อ

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการนำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Social Enterprise' (SE) ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีแผนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้เข้า ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ในชุมชนราวกับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผ่านการมองเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยน และสัมผัสกับวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวที่ช่วยพัฒนาชุมชนไปด้วย
เค้าเจ้อ
เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการนำเสนอรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Social Enterprise' (SE) ผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีแผนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้เข้า ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ในชุมชนราวกับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผ่านการมองเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยน และสัมผัสกับวัฒนธรรมชุมชน พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวที่ช่วยพัฒนาชุมชนไปด้วย
1,084 ผู้เข้าชม

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม
3,603 ผู้เข้าชม
157,970 ผู้เข้าชม