รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคสังคม)

Skillup Meetup Ep.1: Setting an Eco-friendly Mindset จัดโดยองค์กร Global Shapers Bangkok ซึ่งเป็นองค์กรที่มี hub ทั่วโลกมากกว่า 300 แห่ง เป็นแหล่งร...
314 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญพร  เลิศสหกุล ในฐานะกรรมการระดับประเทศ ร่วมลงตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที...
316 ผู้เข้าชม
3 หน่วยงาน ซึ่งทาง กรีน สไตล์ ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดประชุม และอีเว้นท์แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ ไร้คาร์บอน ได้รับการรับรองและผ่านการปร...
501 ผู้เข้าชม
การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน หมายถึงการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกั...
356 ผู้เข้าชม
โคโคบอร์ดใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากของเหลือใช้การเษตร ทำโครงการเปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน โดยจะ 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้อัดจากของเห...
382 ผู้เข้าชม
กิจกรรมงาน Event โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Stop Global Warming ปีที่ 13 ของ Toyota จัดขึ้นที่ ICON SIAM เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ซึ่งในงาน...
336 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองการจัด...
353 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) รวมถึง Carbon Neutral Ev...
150 ผู้เข้าชม