หมวด C สุขภาพ

เป้าหมาย C1) การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและการพัฒนาการของเด็กรวมถึงการทำงานเชิงุกอย่างการป้องกันปัญหาสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย

ผู้เข้าชม  22