หมวด D สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ

เป้าหมาย D1) การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D2) การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D3) การจ้างงานแก่บุคคลชายขอบ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดจ้างงานแก่กลุ่มบุคคลชายขอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนะธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D6) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทางสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันเยียวยาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านยาเสพติด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกดิความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าชม  19