หมวด D สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ

เป้าหมาย D1) การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

ตัวชี้วัด
ร้อยละของโอกาสที่บุคคลออทิสติกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
จำนวนการจ้างงานบุคคลออทิสติก
จำนวนชั่วโมงที่บุคคลออทิสติกมีปฏิสัมพันธ์และสร้างเพื่อนใหม่
จำนวนชั่วโมงที่บุคคลออทิสติกออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
จำนวนบุคคลออทิสติกที่มีทักษะเพื่อหารายได้
จำนวนบุคคลออทิสติกที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน
จำนวนบุคคลออทิสติกใช้ทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาชีพหลักได้
จำนวนบุคคลทั่วไปที่รับรู้ถึงความหลากหลายและเป็นปัจเจกของบุคคลออทิสติก
จำนวนเพื่อนใหม่ของบุคคลออทิสติก
จำนวนบุคคลออทิสติกที่มีทักษะดูแลตัวเองได้
จำนวนชั่วโมงที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของบุคคลออทิสติกสามารถใช้ในการทำกิจกรรม/กิจวัตรอื่นได้
จำนวนบุคคลออทิสติกที่เข้ารับการศึกษาต่อ

เป้าหมาย D2) การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย D3) การจ้างงานแก่บุคคลชายขอบ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดจ้างงานแก่กลุ่มบุคคลชายขอบ

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ (คนต่อปี)
จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่/ที่ค้นพบใหม่หลังกิจกรรม/โครงการ (แหล่งต่อปี)
จำนวนกิจกรรมที่นำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้
จำนวนแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมที่ชุมชนตระหนักรู้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมในชุมชนได้
สัดส่วนของบริการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และทักษะในการจัดบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กิจกรรมพัฒนาทักษะแก่สมาชิกชุมชนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนะธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

ตัวชี้วัด
สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับทุน
สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวคิดในการกลับไปพัฒนาภูมิลำเนาตน
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาภูมิลำเนาตน
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการพัฒนา/ทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม
จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ระยะเวลาที่มุ่งมั่นว่าจะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายที่มุ่งเน้นการเล่นกีฬาเป็นหลักหลังเข้าร่วมโครงการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสได้แข่งขันกีฬาต่างๆ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ

เป้าหมาย D6) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทางสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันเยียวยาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านยาเสพติด

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกดิความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

ผู้เข้าชม  1535