หมวด B พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย B1) การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย B3) การฟื้นฟูแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าชม  1635