หมวด E การพัฒนาและการเข้าถึงการศึกษา

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
คะแนนของการพัฒนาการด้านการเข้าสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนของการพัฒนาการด้านความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนและผลการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนความหลากหลายของกิจกรรมที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน
จำนวนชั่วโมงที่กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจแนวทางการทำงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ชื่นชอบ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ค้นพบทักษะหรือความถนัดของตนเอง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสแสดงออกความสามารถของตนเองแก่สาธารณะ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจ้างงานที่ชื่นชอบและมีความถนัด
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตัดต่อเพื่อจ้างงานจริงหลังฝึกปฏิบัติงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถค้นหาเส้นทางอาชีพของตนเองได้
สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จมากขึ้น
สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
อัตราการเพิ่มขึ้นของพัฒนาการและทักษะของกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุนการศึกษา
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอด
จำนวนแหล่งทุนสนับสนุนหลังจากการดำเนินโครงการ
มูลค่าทุนการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

ผู้เข้าชม  1741