หมวด E การพัฒนาและการเข้าถึงการศึกษา

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย E2) การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการสอน

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าชม  20