หมวด A เศรษฐกิจและรายได้

เป้าหมาย A1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้หรือหนี้สินของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย A2) ความยืดหยุ่นทางรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยงในด้านการเงิน มีความมั่นคงด้นการเงินมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ

ผู้เข้าชม  2061