Impact News

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect สนับสนุนงบประมาณการปลูกและดู...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้อง...
0 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม...
28 ผู้เข้าชม

​ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม ในช่วงวิกฤตโควิด นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ซึ่งได้รับการเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโครงการ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?
1249 ผู้เข้าชม

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา
624 ผู้เข้าชม

เมืองสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมืองสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
576 ผู้เข้าชม

บทบาทผู้หญิง สิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศ

บทบาทผู้หญิง สิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศ
673 ผู้เข้าชม

การปรับตัวจากผลกระทบด้านวิกฤติสภาพอากาศ

การปรับตัวจากผลกระทบด้านวิกฤติสภาพอากาศ
896 ผู้เข้าชม

LAND USE: การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มนุษย์ได้ประโยชน์ ธรรมชาติเสียประโยชน์

LAND USE: การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มนุษย์ได้ประโยชน์ ธรรมชาติเสียประโยชน์
1094 ผู้เข้าชม