Impact News

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect สนับสนุนงบประมาณการปลูกและดู...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้อง...
0 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม...
28 ผู้เข้าชม

​ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม ในช่วงวิกฤตโควิด นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ซึ่งได้รับการเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโครงการ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม
942 ผู้เข้าชม

หยุดพลังงานสิ้นเปลือง ยกระดับพลังงานหมุนเวียนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

หยุด"พลังงานสิ้นเปลือง" ยกระดับ"พลังงานหมุนเวียน" มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
577 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย
1226 ผู้เข้าชม

ร่วมติดตาม... นับถอยหลังประชุม COP26

COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC ที่มีการลงนามตั้งแต่ปี 1992 เพื่อหารือแนวทางที่แต่ละประเทศจะรับมือกับปัญหาการเปลี...
4468 ผู้เข้าชม

Climate Change Climate Care Collaboration รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

จากแนวคิดสู่การรวมพลัง ปฏิบัติ ต่อยอด และขยายผล เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สร้างสมดุลโลก แก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน
883 ผู้เข้าชม

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ม...
971 ผู้เข้าชม