ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นกลไกและช่องทางการระดมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งคือการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและความสามารถที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเ...

อ่านต่อ...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549
ตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำ"ความดี" ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นรากฐานและพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการทำความดีให้แก่คนในส...

อ่านต่อ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาจริยธรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในด้านศาสนา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสน...

อ่านต่อ...

ในการพัฒนากีฬา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาของคนในชาติ อีกทั้งนำไปสู่การสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานขอ...

อ่านต่อ...

ในด้านสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการสร้างความตระหนักของการใส่ใจดูแลของผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลชุมชนใกล้อาคารตลาดหลักท...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ บมจ. เอส ซี จี แพ็คเก็จจิ้ง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาของปริมาณการใช้พลาสติก และกระดาษที่เพิ่มมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อมลภาวะของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ Perks From Trash & Care The Whale” กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การสร้างความตระหนักให้กับผู้เช่าอาคารในการจัดการบริหารขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ปล่อยสู่สาธารณะให้น้อยที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและใช้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมขึ้นเวทีพูดคุยถึงการสนับสนุนกิจกรรม #CaretheWhale #ขยะล่องหน #กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าชม  11019