Impact News

Social Enterprise ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน - ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

Social Enterprise คือธุรกิจที่ประกอบการเพื่อเป้าหมายทางสังคม ซึ่งปัจจุบัน Social Impact เป็นประเด็นของคนทั้งโลก ดังนั้น SE ที่มองการแก้ไขปัญหาในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ย่อมมีโอกาสการเติบโต
23 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บ่มเพาะธุรกิจ SET Social Impact Platform

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาตลาดทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติของสังคม หนึ่งในโครงการที่ริเริ่มขึ้นคือ SET Social Impact Platform ตั้งแต่ปี 2559 การขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ การพัฒนา SE โด...
0 ผู้เข้าชม

ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน - นพเก้า สุจริตกุล

บทบาทของ Second genration ที่มีความคิด เรื่องความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชุมชน
47 ผู้เข้าชม

Care the Wild รวมพลัง "ปลูก ป้อง ป่าเปลี่ยนโลก"

Care the Wild รวมพลัง "ปลูก ป้อง ป่าเปลี่ยนโลก"
39 ผู้เข้าชม

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น (ขวดพลาสติกสีขุ่น HDPE เบอร์ 2) ให้กับวัดจากแ
61 ผู้เข้าชม

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย
73 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SET Social Impact Day 2016

มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
1654 ผู้เข้าชม

Creative Citizen Talk 2016

ร่วมฟัง 10 แนวคิดการเปลี่นแปลงสังคมจากเหล่าพลเมืองสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
1150 ผู้เข้าชม

Social Innovation for Social Enterprise

เวทีนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดจากมุมมองของนักวิชาการและวิชาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมใ...
870 ผู้เข้าชม

หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนับสนุน

มติ ครม. 15 มีนาคม 2559 รัฐบาลมีนโยบายสนุนกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน
1060 ผู้เข้าชม

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ ดันเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการและนักลงทุน
1498 ผู้เข้าชม

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
1313 ผู้เข้าชม