ศูนย์รวมความรู้ด้าน SocialImpact

ImpactViewfinder

ศูนย์รวมความรู้และแหล่งความรู้

" ความรู้ เหมือนจับต้องยาก แต่ทำให้จับต้องได้ ด้วยการนำมาปฏิบัติ
รูปธรรมแห่งความดี เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังแสวงหา พื้นที่นี้จึงเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ เรื่องน่ารู้ การประดิษฐ์ คิดค้น มุมความรู้ และสถาบันความรู้ที่เป็นพันธมิตร ที่ร่วมนำเสนอ ฝึกอบรม บ่มเพาะ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
"

 3683
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

ครั้งนี้มาพูดคุยกับ SE ที่ได้ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ ที่มีชื่อว่า Nok Hook
34 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้มาดูในหนึ่งในปัญหาเรื่องใหญ่ของไทยเรานั่นคือเรื่องของข้าว ...
33 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้พาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของผ้าไทย ในแบรนด์ SE ที่มีชื่อว่า ฑีตา
23 ผู้เข้าชม
การสร้างความคิดแบบ Craetive Thinking ที่จะสามารถนำมาใช้ในการต่อยอดความคิด ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
30 ผู้เข้าชม
ทำของเล่นเด็กโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นดีๆ
36 ผู้เข้าชม
การจัดทำธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่พึ่งพาเพียงแค่เงินบริจาค ถึงจะสามารถทำองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความยั่งยืนได้
35 ผู้เข้าชม
การทอผ้าในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงไป ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์เอาไว้ อาจทำให้ผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหายไป...
87 ผู้เข้าชม
Relationflip ได้รวบรวมนักจิตวิทยามาแก้ไขปัญหาภายใน Office ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายใน Office โดยเฉพาะ
53 ผู้เข้าชม

แหล่งความรู้

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
339 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.
196 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
188 ผู้เข้าชม
Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.
267 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
225 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
420 ผู้เข้าชม
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
209 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย
154 ผู้เข้าชม
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
180 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
157 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
178 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
245 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์