ศูนย์รวมความรู้ด้าน SocialImpact

ImpactViewfinder

ศูนย์รวมความรู้และแหล่งความรู้

" ความรู้ เหมือนจับต้องยาก แต่ทำให้จับต้องได้ ด้วยการนำมาปฏิบัติ
รูปธรรมแห่งความดี เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังแสวงหา พื้นที่นี้จึงเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ เรื่องน่ารู้ การประดิษฐ์ คิดค้น มุมความรู้ และสถาบันความรู้ที่เป็นพันธมิตร ที่ร่วมนำเสนอ ฝึกอบรม บ่มเพาะ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
"

 3414
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

"Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้"
94 ผู้เข้าชม
"LPN มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน"
86 ผู้เข้าชม
"BANPU Champions for Change ปีที่ 7"
78 ผู้เข้าชม
อีกหนึ่ง SE ที่น่าสนใจ "มาดี..พื้นที่ขยายความดี"
118 ผู้เข้าชม
"Hivestors สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน"
112 ผู้เข้าชม
"กาแฟ MIVANA..กาแฟอินทรีย์รักษาป่า"
127 ผู้เข้าชม
บริษัท SCG “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
66 ผู้เข้าชม
Learn Education โซลูชั่น “ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา”
83 ผู้เข้าชม

แหล่งความรู้

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
275 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.
144 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
137 ผู้เข้าชม
Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.
210 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
175 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
347 ผู้เข้าชม
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
163 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย
105 ผู้เข้าชม
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
136 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
129 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
149 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
202 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์