Clip โครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง Plant & Protect”

 

เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ พืช สิ่งแวดล้อม

ร่วมระดมทุน “ปลูก” ต้นไม้  และร่วมดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต

จนกลายเป็นผืนป่าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “ป้อง” โดยผู้ระดมทุนปลูก

ร่วมติดตามผลการปลูกผ่าน Application CARE THE WILD 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN เพื่อบริจาค
เลือกพื้นที่ปลูกและติดตามผล
ผ่าน App CARE THE WILD

ผู้เข้าชม  1703