Impact Articles

SE Gym Showcase : มาเรียมโอเชี่ยน

“มาเรียมโอเชี่ยน” แปรรูปอาหารทะเล ต่อยอดประมงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนชายแดนใต้
787 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ผลประโยชน์ 4 ต่อเมื่อลดขยะได้ในองค์กร

จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ริเริ่มพัฒนา โครงการความร่วมมื...
194 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : กิจการที่อยู่อาศัย ทำอย่างไรให้ลูกบ้านลดขยะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” โดยในงานมีกา...
173 ผู้เข้าชม

Care the Whale ขยะล่องหน : เศษอาหารมีค่า ส่งมา สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง

รู้หรือไม่ว่าปัญหา ‘ขยะเศษอาหาร’ ส่งผลกระทบกับอะไรบ้าง ที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากถูกทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ และยังทำให้เกิดก๊าซเรือนก...
2833 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก โครงการ Care the Bear เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลภาวะ ปัญหาการทำลาย...
1861 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ถอดรหัส 3 กุญแจสำคัญ ลดขยะในสำนักงานได้จริง

การบริหารจัดการขยะหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตรทั้งภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ตระหนักถึงปัญหา และมีความมุ่งมั่นที่จะ...
4698 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน

การมุ่งเน้นการ “ปรับ” เปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ Care the Bear ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจัดกิจกรรมของ...
1982 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : พลังแห่งความร่วมมือ จากพื้นที่แห้งแล้ง สร้างป่าสมบูรณ์ให้ชุมชนบ้านชัฏหนองยาว ช่วยลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านชัฏหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงปลูกป่านำร่องของโครงการ “Care the Wild” ปลูกป้อง Plant & Protect เริ่มต้นปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น ในเดือนกันยายน ปี 2562 บนพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งได้รับก...
3134 ผู้เข้าชม

E-Book 29 เรื่องราว ต้นแบบลดโลกเดือด แนวร่วมนักลด ลด - เพื่อ -โลก

E-Book ที่ได้รวบรวมเนื้อหาการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ Climate Care Platform ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการ เป้าหมาย การดำเนินงาน และผลที่ได้
4144 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  82768