Impact Articles

มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
940 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  46337