ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
306 ผู้เข้าชม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
844 ผู้เข้าชม
“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
367 ผู้เข้าชม
เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้าง...
454 ผู้เข้าชม
เปิดแล้ว ยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www .....
479 ผู้เข้าชม
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกหนึ่งเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีที่สร้าง...
460 ผู้เข้าชม
วันที่ 15-18 พ.ย. ที่ผ่านมานี้ บูธ “Happy Citizen Space พื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิต ” โดย SET Social Impact เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และสนับสนุนการทำงาน เพื่อ
551 ผู้เข้าชม
“ดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ให้ข้อคิดเตือนสติ ให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ รู้จักดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน รู้จักระงับอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ เมื่อมีการ...
344 ผู้เข้าชม
อาจารย์ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ในการออกแบบ "กราฟิกเพื่อชุมชน" ที่
425 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  18961