Impact Articles

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) พร้อมทั้งรับรางวัล Carbon Neutral Event จากงาน ....
1298 ผู้เข้าชม

แถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้...
1143 ผู้เข้าชม

โครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ SME Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs เพิ่มโอกาสในการ...
1148 ผู้เข้าชม

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" แสดงธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จาก ...
1249 ผู้เข้าชม

พม. รับรองกิจการเพื่อสังคมใน 15 สถานประกอบการ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้.....
2983 ผู้เข้าชม

อบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ ...
1199 ผู้เข้าชม

เสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อ...
1184 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
1389 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 3 “Body Fit & Firm”

เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึง....
1304 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  85104