News & Activities

วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1581 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
650 ผู้เข้าชม
        "G - Upcycle Products ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"         สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษปี 2558 ปั...
609 ผู้เข้าชม
เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบ...
638 ผู้เข้าชม
หัวข้อในการ Workshop 1.การสนับสนุนหรือลงทุนใน SE สามารถเขียนเป็น report ในรายงานความยั่งยืนได้หรือไม่ 2.ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจต่อการเลือกซื้...
527 ผู้เข้าชม
Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ? ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้...
525 ผู้เข้าชม
        ทีมงาน กรีน สไตล์ ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยการจัดงาน Matchin...
668 ผู้เข้าชม
        เพราะการกระทำของคนๆ เดียว อาจไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่หากเราช่วยกัน พลังของความร่วมมือร่วมใจนั้นจะยิ่งทวีคูณ                ...
567 ผู้เข้าชม