SE News&Activities

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
944 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
1017 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
1067 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
1192 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
985 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
931 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Green Style) ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการในงาน “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 1” กิจกรรม...
949 ผู้เข้าชม
กรีน สไตล์ (Green Style) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานแล...
953 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังส...
1243 ผู้เข้าชม