News & Activities

วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
590 ผู้เข้าชม
        "G - Upcycle Products ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"         สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษปี 2558 ปั...
535 ผู้เข้าชม
เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบ...
579 ผู้เข้าชม
หัวข้อในการ Workshop 1.การสนับสนุนหรือลงทุนใน SE สามารถเขียนเป็น report ในรายงานความยั่งยืนได้หรือไม่ 2.ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจต่อการเลือกซื้...
466 ผู้เข้าชม
Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ? ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้...
465 ผู้เข้าชม
        ทีมงาน กรีน สไตล์ ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยการจัดงาน Matchin...
605 ผู้เข้าชม
        เพราะการกระทำของคนๆ เดียว อาจไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่หากเราช่วยกัน พลังของความร่วมมือร่วมใจนั้นจะยิ่งทวีคูณ                ...
505 ผู้เข้าชม
ผู้สูงอายุชุมชนตำบลผาปัง ได้พัฒนาโคมไฟจากไม้ไผ่ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้นักท่องเทียวที่จะเปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2560
726 ผู้เข้าชม