SE News&Activities

    “จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ...
665 ผู้เข้าชม
        วิทยาเขตเรามีของดีอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าเราจะดูแลรักษาได้ดีขนาดไหน คำกล่าวสั้นๆ ของท่าน ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี...
677 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังส...
844 ผู้เข้าชม
สามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ !! https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspxPageNumber=1&SurveyID=p23Mmn4&Preview=true
710 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
709 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1696 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
738 ผู้เข้าชม
        "G - Upcycle Products ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"         สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษปี 2558 ปั...
697 ผู้เข้าชม
เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบ...
715 ผู้เข้าชม