SE News&Activities

Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
881 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Green Style) ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการในงาน “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 1” กิจกรรม...
894 ผู้เข้าชม
กรีน สไตล์ (Green Style) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานแล...
904 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังส...
1173 ผู้เข้าชม
สามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ !! https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspxPageNumber=1&SurveyID=p23Mmn4&Preview=true
961 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
932 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1927 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1055 ผู้เข้าชม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด "การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - ...
929 ผู้เข้าชม