SE News&Activities

Strategic Planning and Risk management
848 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
796 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
759 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
844 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
879 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
1012 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
790 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
758 ผู้เข้าชม
    “จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ...
763 ผู้เข้าชม