News & Activities

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บริษัท Local alike จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังร่วมกันออกแบบประเมินผลศักยภาพการท่องเที่ยววิ...
732 ผู้เข้าชม
ทีมงานวิจัย องค์การเภสัชกรรม และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ร่วมพัฒนาถ่านไผ่ ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง
490 ผู้เข้าชม
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี และผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานการผลิตนวัตกรรมพลังงานชุมชนสูบน้ำ ผลิตไฟฟ้า และผลิตอาหาร โดยใช้ถ่านไผ่เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
435 ผู้เข้าชม
        กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางทีมงานเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ณ เขต...
524 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญพร  เลิศสหกุล ในฐานะกรรมการระดับประเทศ ร่วมลงตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที...
402 ผู้เข้าชม
390 ผู้เข้าชม