SE News&Activities

วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
957 ผู้เข้าชม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด "การอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - ...
868 ผู้เข้าชม
เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบ...
890 ผู้เข้าชม
หัวข้อในการ Workshop 1.การสนับสนุนหรือลงทุนใน SE สามารถเขียนเป็น report ในรายงานความยั่งยืนได้หรือไม่ 2.ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจต่อการเลือกซื้...
771 ผู้เข้าชม
Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ? ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้...
791 ผู้เข้าชม
        ทีมงาน กรีน สไตล์ ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยการจัดงาน Matchin...
963 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรกระบวนการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเคร...
814 ผู้เข้าชม
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางทีมงานเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ณ เขตรักษาพัน...
930 ผู้เข้าชม