SE News&Activities

Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ? ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้...
719 ผู้เข้าชม
        ทีมงาน กรีน สไตล์ ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้วยการจัดงาน Matchin...
860 ผู้เข้าชม
        เพราะการกระทำของคนๆ เดียว อาจไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่หากเราช่วยกัน พลังของความร่วมมือร่วมใจนั้นจะยิ่งทวีคูณ                ...
748 ผู้เข้าชม
        กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางทีมงานเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ณ เขต...
829 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางสาวจรัญพร  เลิศสหกุล ในฐานะกรรมการระดับประเทศ ร่วมลงตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที...
656 ผู้เข้าชม
663 ผู้เข้าชม