SE News&Activities

Strategic Planning and Risk management
715 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
661 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
638 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
691 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
728 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
851 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
663 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
614 ผู้เข้าชม
    “จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ...
627 ผู้เข้าชม