SE News&Activities

SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผล...
993 ผู้เข้าชม
SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทาง...
961 ผู้เข้าชม
Strategic Planning and Risk management
975 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
911 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
891 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
968 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
1008 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
1140 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
934 ผู้เข้าชม