SE News&Activities

อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำน้าร้อน/อุ่นแบรนด์M&E ให้กับพนักงาน
75 ผู้เข้าชม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการ...
241 ผู้เข้าชม
บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี...
311 ผู้เข้าชม
แม้ปลายด้ามขวางของไทยจะมีความไม่สงบติดต่อกันมาหลายปี และจากปลาที่คนเมืองเมืองไม่ให้ราคา เรามารวมกลุ่มพึ่งพาตัวเองนำปลามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม...
236 ผู้เข้าชม
หมู่บ้านกลางที่ราบกว้างใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ เป็นแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำท่า ชาวไตลื้อเมืองลวงเหนือ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามถิ่นฐานเดิ...
185 ผู้เข้าชม
ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน 1.จิบน้ำชา Afternoon Tea Set ริมน้ำตก 2.ทำน้ำพริกมะแขว่น (วัตถุดิบพื้นบ้านแห่งชุมชนศิลาเพชร) 3.นั่งรถซาเล้งชมทัศนียภาพ 4.ร...
187 ผู้เข้าชม
เปิดฟาร์ม เปิดโอกาสทำเกษตรอินทรีย์และโรคจิตเวช
333 ผู้เข้าชม
มอบกระเจี้ยบสดเพื่อผู้ป่วยจิตเวช 5 กิโลกรัม
333 ผู้เข้าชม
สืบเนื่องจากโครงการ มอแกน ผู้พิทักษ์เกาะสุรินทร์ เมื่อปี 2563 ทางมูลนิธิตลากหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการการจัดการขยะทะเล ในปี 2...
562 ผู้เข้าชม